Make your own free website on Tripod.com

Team status -- 2006 Tokyo Giants*
Regular season -- as of 9/22/2005

Batter Status
  vs LHPvs RHPTotalInjBatters Faced as Catcher
SNameUsageUsageUsageDays9/229/219/209/199/189/179/169/159/14Cum
Kaoru Betto 0 0 1730          
Shigeru Chiba 0 0 1350          
Yutaka Fukumoto 0 0 180          
Atsuya Furuta 0 0 25032130 6  6 66
Shosei Go 0 0 110          
Yoshinori Hirose 0 0 740          
Hisanori Karita 0 0 140          
Tetsuharu Kawakami 0 0 1150          
Sachio Kinugasa 0 0 570          
Chusuke Kizuka 0 0 340          
Hideki Matsui 0 0 980          
Shigeo Nagashima 0 0 1120          
Haruyasu Nakajima 0 0 170          
Jiro Noguchi 0 0 570          
Katsuya Nomura 0 0 880311012402739352740261
Kenjiro Tamiya 0 0 50          
Koji Yamamoto 0 0 220          
Wally Yonamine 0 0 1160          
Tetsuya Yoneda 0 0 130          
Yoshio Yoshida 0 0 550          

Pitcher Status
   Inj Pitches Thrown
SNameUsageDaysLast9/229/219/209/19Cum
Yutaka Enatsu 2809/22/20051r   1
Genji Kaku 3608/17/2005     
Masaichi Kaneda 6709/20/2005  108s 108
Yoshitaka Katori 2308/25/2005     
Masaaki Koyama 1205/29/2005     
Hiroshi Nakao 4309/19/2005   54r54
Jiro Noguchi 9209/22/2005106s   106
Takahito Nomura 7509/16/2005     
Yutaka Ono 5109/8/2005     
Masaki Saito 1509/17/2005     
Kazuhiro Sasaki 5809/10/2005     
Shigeru Sugishita 8909/21/2005 101s  101
Keishi Suzuki 6709/19/2005   71s71
Shingo Takatsu 4809/22/20059r 37r 46
Kenjiro Tamiya 708/22/2005     
Bozo Wakabayashi 8609/19/2005   26r26
Hisashi Yamada 2409/17/2005     
Tetsuya Yoneda 2109/17/2005